Algemene voorwaarden

Algemeen
Coachpraktijk Karlijn is opgericht door Karlijn Vlijm, gevestigd in Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83121048.

Toepasselijkheid
Voor kinderen onder de 16 jaar oud dienen, indien van toepassing, beiden gezaghebbende ouders akkoord te gaan met de coaching. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder zorgt ervoor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Hij/zij gaat daarmee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen het coachen, hij/zij daar de consequenties van, op zich neemt. Karlijn Vlijm kan hier niet voor verantwoordelijk voor worden gehouden. In overeenstemming met Karlijn Vlijm worden er afspraken gemaakt hoe beide ouders op de hoogte gehouden worden van het coaching-traject van hun kind. Wanneer een ouder alleen gezaghebbend is, is de handtekening van deze ouder voldoende.

Doel en inhoud
Coach Karlijn biedt kinderen en hun ouders ondersteuning in een veranderwens. Het leren (her)kennen van eigen kwaliteiten, hoe deze in te zetten en het aanleren van nieuwe vaardigheden zijn zaken die tijdens de verschillende sessies aan bod komen. Het doel wordt in samenspraak met kind en ouders bepaald en overlegd. De begeleiding is oplossingsgericht en zij zal er alles aan doen deze trajecten zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dit alleen kan geen garantie bieden op het behalen van het gewenste resultaat. Hier hebben verschillende andere factoren invloed op: inzet van het kind, betrokkenheid van de ouders en omgeving of diverse omstandigheden die kunnen spelen. De trajecten zijn op maat en Karlijn draag er zorg voor dit op een juiste wijze met de ouders te overleggen.

Regels en afspraak omtrent kindercoaching

De kinderen worden gebracht en gehaald door ouders naar de locatie waar het coachen plaatsvindt. Wanneer kinderen zelfstandig van en naar de locatie mogen komen, wordt hier apart toestemming voor gegeven door ouders. Tijdens de sessies zijn ouders telefonisch bereikbaar voor calamiteiten. Er wordt met ouders en kind afgesproken op welke wijze ouders betrokken blijven van het te doorlopen traject; een korte terugkoppeling door het kind zelf, e- mail door de coach of een tussentijds (telefoon)gesprek. Hiervan zal het kind op de hoogte zijn zodat er openheid en vertrouwen de basis blijven van de coaching. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere vorm van hulpverlening. Korte gesprekken worden niet apart in rekening gebracht. Wanneer oudercoaching een mooie aanvulling is of wanneer er behoefte is aan een uitgebreider gesprek zijn hier aparte kosten aan verbonden.

Privacy
Karlijn Vlijm verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens het coachen of in het kader daarvan. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Karlijn Vlijm is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Ouders zijn hiervan op de hoogte en dat zij overeenkomstig hierna zal handelen.  Binnen deze privacy valt ook het stukje AVG. Karlijn houdt logboeken bij over de kinderen. Hierin maakt zij gebruik van afkortingen van de naam van de coachee. NB Ouders geven, met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden, toestemming dat persoonsgegevens zoals naam en adres wel op de factuur staan.

Verhindering coachee
Bij afmelding tenminste 24 uur voorafgaande aan de afspraak vervalt de sessie niet en wordt deze in overleg geplaatst naar een gewenst moment. Bij afmelding korter dan 24 uur dan wel een ‘no- show’ vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht. Uitzonderlijke gevallen kunnen worden besproken. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen, maar kan er een voicemailbericht worden ingesproken of een sms/whats app worden gestuurd.

Verhindering Coachpraktijk Karlijn
Wanneer Coachpraktijk Karlijn verhinderd is tot het bieden van coaching op de afgesproken tijd, wordt dit minimaal 24 uur van tevoren gecommuniceerd. Bij overmacht wordt er zo vroeg mogelijk contact gezocht met ouders. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Tarieven
De tarieven voor het coachen en eventuele pakketten kunt u vinden op de website. Het uurtarief voor een uur kindercoachen bedraagt 70 euro. Dit is inclusief BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen.  Indien gewenst kan er uitgebreid oudercontact plaatsvinden. Hier zijn dan wel andere kosten aan verbonden, deze zijn terug te vinden op de website. Indien de coaching op een andere locatie zal plaatsvinden, kunnen er benzinekosten in rekening worden gebracht. Dit zal worden vermeld op de factuur.

Betalingsvoorwaarden
Voorafgaande aan de eerste sessie, waarbij een uitgebreid intakegesprek plaatsvindt met ouders en kind, wordt er een factuur verstuurd. Deze dient betaald te zijn op het moment dat de eerste sessie plaatsvindt. Voor de volgende sessies kan worden gekozen voor een eenmalige betaling voorafgaande aan het traject of per factuur na elke sessie. Deze dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn op rekeningnummer NL15INGB0007727255 ten name van EK Vlijm. Wanneer er niet voldaan wordt aan de betaling kan de coaching niet van start gaan of worden vervolgd.

Aansprakelijkheid
Coachpraktijk Karlijn is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coachpraktijk Karlijn. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan dan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgende de aansprakelijkheidsverzekering van Coachpraktijk Karlijn.

Kwaliteit
Coachpraktijk Karlijn zet zich in om goede kwaliteit te leveren zodat kind en ouders naar tevredenheid kunnen terugkijken op de geboden coaching. Zij draagt er zorg voor zich te ontwikkelen om deze kwaliteit te blijven waarborgen. Dit doet zij door zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging Adiona. Daarnaast zorgt ze ervoor dat zich te ontwikkelen d.m.v. intervisie- bijeenkomsten en scholing/studie. In de intervisie wordt casuïstiek besproken, maar dit zal altijd anoniem zijn en niet terug te herleiden zijn naar uw zoon/dochter.

Zonnebloem

De foto hierboven is niet voor niets een zonnebloem. En niet zomaar een, het is een oranje gekleurde zonnebloem. Deze bloem staat voor mij symbool voor verschillende aspecten die mooi samenvallen binnen deze foto.

Kleur
Het out- of- the- box – denken of zijn, hebben mij altijd al aangesproken. Dit komt naar voren in mijn leven op verschillende manieren. Ik ben mij hier in de loop der jaren steeds bewuster van geworden. Dit kan zijn in kleurige kleding, keuzes van vrienden, vrijheden in mijn werk, spelletjes met mijn kinderen. Dit betekent niet dat ik de regels niet volg. Zeker niet. Ik (h)erken het belang van het maken van afspraken, maar ervaar zelf als mens ook de behoefte om hier zelf kleur aan te geven.

Stralen
Ik heb meerdere bloemen waarvan ik hou, maar deze staat zeker wel in mijn top- 3. Deze bloem geeft mij het gevoel van stralen en geeft energie. Ik heb ook dagen dat ik minder lekker in mijn vel zit of vermoeid ben. Een vaas met een paar mooie zonnebloemen op tafel geeft mij energie. Om de dag aan te gaan of om verdrietige gebeurtenissen een plekje te geven. Dit brengt mij licht en ik haal hier kracht uit. In het volgende gedichtje staat het mooi omschreven

Kijk altijd naar de zonnebloem,
die keert zich naar het licht,
en heeft van alle bloemen het zonnigste gezicht.

En als het soms eens donker is,
zo’n grijze grauwe nacht.
Kijk dan weer naar die zonnebloem,
die geeft je nieuwe kracht.


Coaching in beeld

Wat anderen zeggen…

De begeleiding vanuit Karlijn is erg prettig, veilig, eerlijk en warm. Er is een fijne samenwerking tussen school en Karlijn. De leerling mag zijn wie hij/zij is. Er is ruimte voor aanpassingen en Karlijn is erg meedenkend in de casus. Er wordt tijd vrijgemaakt voor overleg, zodat we samen nog beter in kunnen zetten op de passende ondersteuning voor de leerling.

– Kwaliteitscoördinator CBS De Zonnestraal –


Mijn zoon van 13 jaar heeft een aantal coachingsgesprekken gehad met Karlijn. Hij is autistisch en heeft ADHD.  De manier waarop Karlijn met mijn zoon omging hebben wij als erg prettig ervaren. Zoals mijn zoon zei: “Ik vond het fijn omdat ik rustig met Karlijn kon praten”. 

Zij heeft goed gekeken en rekening gehouden met de behoeften van mijn zoon. Daardoor kreeg hij de ruimte om volledig zichzelf te zijn, waardoor hij zich kon openstellen naar Karlijn. Ik vond het mooi om te zien dat Karlijn verschillende aanpakken heeft (tekenen, spelletje, poppetjes).
Hij heeft geleerd hoe hij beter met een klasgenootje kan omgaan en dit geeft hem veel rust op school. Ik vond het fijn dat zij mij als moeder erbij betrok maar ook aan mij dacht als persoon. Ik heb fijne inzichten gekregen wat betreft de zelfstandigheid van mijn zoon. 

Ik zou Karlijn zeker aanraden. Ze is een zeer fijne, bekwame, betrokken, grappige (heel belangrijk), warme en lieve coach! 

–  Tim-Lee en Angélique –

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-7-646x1024.png

Karlijn is een betrokken en kundige onderwijsprofessional én coach. Betrokkenheid blijkt uit het meedenken in mogelijkheden, net dat stapje extra doen en haar instelling om dingen (direct) aan te pakken. Professionaliteit blijkt uit de kennis die ze meeneemt vanuit opleidingen, maar ook vanuit persoonlijke ervaringen binnen en buiten het onderwijs. Daarnaast is Karlijn goed in staat om te reflecteren op haar eigen handelen, waardoor ze zelf elke keer weer leert. 

Karlijn haar kracht zit eveneens in het durven aangeven en bespreekbaar maken van grenzen van professionals, ouders en kinderen. Karlijn zet anderen aan het denken en kan situaties creëren waarin anderen leren. Door diepere vragen te stellen, goede ondersteuning te bieden of de juiste tips te geven. Ik heb Karlijn ervaren als een hele fijne collega, haar als collega of coach gun ik iedereen!

– Loes de Canne,  IB-er en adjunct- directeur OBS SpringWijs Delft –

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-7-646x1024.png

Ik vond het heel mooi dat Karlijn door middel van verschillende aanpakken (laten tekenen / uitzetten van een situatie) op een fijne manier in gesprek kan gaan over iets waar een leerling tegenaan loopt, om het samen te bekijken en bespreken maar ook om de leerling te laten ervaren hoe het op hem of de ander overkomt wat er gebeurt / gebeurd is.

– Leerkracht RKBS de Waterwilg in Nootdorp-

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-7-646x1024.png

Karlijn is een fijne betrokken begeleider. Ze is helder en transparant in wat ze behandelt tijdens de sessies.
Vanwege de heldere communicatie en de korte lijntjes vindt er snel een fijne samenwerking tussen school ( praktijk) en de coaching plaats.
Karlijn denkt goed mee, geeft tips, aanwijzingen en pakt dingen op die school aangeeft.

– IB RKBS de Waterwilg in Nootdorp –

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-7-646x1024.png

We zijn bij Karlijn terecht gekomen op aanraden van school. Onze dochter kampte al langer met problemen van neerslachtigheid en had moeite om sociale contacten te onderhouden op school.  

Karlijn heeft onze dochter geholpen met het herkennen en benoemen van haar negatieve gedachten. Vervolgens heeft onze dochter geleerd de focus van deze negatieve gedachten te verleggen naar positieve gedachten. Alhoewel dit natuurlijk niet geheel opgelost is merken wij zeker een grote vooruitgang bij onze dochter.  Ze weet nu dat ze zelf invloed heeft op haar eigen gedachten en dus ook op hoe zij zich voelt!  
Contacten aangaan en vooral het onderhouden van sociale relaties met leeftijdgenoten is voor onze dochter al langer een worsteling.  Dit probleem is helaas  niet zo snel verholpen. Toch heeft Karlijn  onze dochter geleerd dat als er vervelende dingen gebeuren dit niet alleen iets zegt over haar zelf maar ook over de ander.  Ook zijn er handvatten aangereikt om met conflicten om te gaan.
 

Wij als ouders voelden ons ook erg prettig bij Karlijn. Zij gaf ons vertrouwen daar waar nodig, stelde onze eisen bij en gaf ons tips waar nodig. Eigenlijk geen op- of aanmerkingen verder!!

– Evelyne-

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PngItem_6760415-7-646x1024.png

Onze dochter van 10 jaar heeft een aantal coachingsgesprekken gehad.  Zij heeft hierin  geleerd om nee te zeggen, haar grenzen te stellen en over haar gevoel te praten. Zij heeft hierdoor een open houding gekregen en durft meer te bespreken en heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Karlijn is een prettige en lieve coach. Zij gaat in op de behoefte van het kind en op het tempo van het kind. Ook is er regelmatig contact geweest met Karlijn. Dat heb ik als zeer prettig ervaren. 
– Ramona-


Mijn indruk van Karlijn is dat ze al veel kennis en vaardigheden heeft. Ze legt de lat voor zichzelf hoog. Wil graag resultaat. Is een doener en wil zoveel mogelijk oefenen. Snapt hoe systeemgericht werken gaat en kan het toepassen.

– Ingrid, docent BGL-


Ik gun veel kinderen jou en jou veel kinderen om te coachen.
– Renate Hoen, supervisor BGL-