Algemene voorwaarden

Algemeen
Coachpraktijk Karlijn is opgericht door Karlijn Vlijm, gevestigd in Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83121048.

Toepasselijkheid
Voor kinderen onder de 16 jaar oud dienen, indien van toepassing, beiden gezaghebbende ouders akkoord te gaan met de coaching. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder zorgt ervoor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding. Hij/zij gaat daarmee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen het coachen, hij/zij daar de consequenties van, op zich neemt. Karlijn Vlijm kan hier niet voor verantwoordelijk voor worden gehouden. In overeenstemming met Karlijn Vlijm worden er afspraken gemaakt hoe beide ouders op de hoogte gehouden worden van het coaching-traject van hun kind.

Doel en inhoud
Coach Karlijn biedt kinderen en hun ouders ondersteuning in de veranderwens. Het leren (her)kennen van eigen kwaliteiten, hoe deze in te zetten en het aanleren van nieuwe vaardigheden zijn zaken die tijdens de verschillende sessies aan bod komen. Het doel wordt in samenspraak met kind en ouders bepaald en overlegd. De begeleiding is oplossingsgericht en zij zal er alles aan doen deze trajecten zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Dit alleen kan geen garantie bieden op het behalen van het gewenste resultaat. Hier hebben verschillende andere factoren invloed op: inzet van het kind, betrokkenheid van de ouders en omgeving of diverse omstandigheden die kunnen spelen.

Regels en afspraak voor kinderen
De kinderen worden gebracht en gehaald door ouders naar de locatie waar het coachen plaatsvindt. Wanneer kinderen zelfstandig van en naar de locatie mogen komen, wordt hier apart toestemming voor gegeven door ouders. Tijdens de sessies zijn ouders telefonisch bereikbaar voor calamiteiten. Er wordt met ouders en kind afgesproken op welke wijze ouders betrokken blijven van het te doorlopen traject; een korte terugkoppeling door het kind zelf, e- mail door de coach of een tussentijds (telefoon)gesprek. Hiervan zal het kind op de hoogte zijn zodat er openheid en vertrouwen de basis blijven van de coaching. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere vorm van hulpverlening.

Privacy
Karlijn Vlijm verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens het coachen of in het kader daarvan. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Karlijn Vlijm is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Ouders zijn hiervan op de hoogte en dat zij overeenkomstig hierna zal handelen.

Verhindering coachee
Bij afmelding tenminste 24 uur voorafgaande aan de afspraak vervalt de sessie niet en wordt deze in overleg geplaatst naar een gewenst moment. Bij afmelding korter dan 24 uur dan wel een ‘no- show’ vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht. Uitzonderlijke gevallen kunnen worden besproken. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen, maar kan er een voicemailbericht worden ingesproken of een sms/whats app worden gestuurd.

Verhindering Coachpraktijk Karlijn
Wanneer Coachpraktijk Karlijn verhinderd is tot het bieden van coaching op de afgesproken tijd, wordt dit minimaal 24 uur van tevoren gecommuniceerd. Bij overmacht wordt er zo vroeg mogelijk contact gezocht met ouders. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Tarieven
De tarieven voor het coachen en eventuele pakketten kunt u vinden op de website. Het uurtarief voor een uur kinder- coachen bedraagt 60 euro. Dit is inclusief BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien gewenst kan er uitgebreider oudercontact plaatsvinden. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden van 40 euro. Deze gesprekken duren 30 minuten. Indien de coaching op een andere locatie zal plaatsvinden, kunnen er benzinekosten in rekening worden gebracht. Dit zal worden vermeld op de factuur.

Betalingsvoorwaarden
Voorafgaande aan de eerste sessie, waarbij een uitgebreid intakegesprek plaatsvindt met ouders en kind, wordt er een factuur verstuurd. Deze dient betaald te zijn op het moment dat de eerste sessie plaatsvindt. Voor de volgende sessies kan worden gekozen voor een eenmalige betaling voorafgaande aan het traject of per factuur na elke sessie. Deze dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn op rekeningnummer NL15INGB0007727255 ten name van EK Vlijm. Wanneer er niet voldaan wordt aan de betaling kan de coaching niet van start gaan of worden vervolgd.

Aansprakelijkheid
Coachpraktijk Karlijn is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coachpraktijk Karlijn. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan dan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgende de aansprakelijkheidsverzekering van Coachpraktijk Karlijn.

Kwaliteit
Coachpraktijk Karlijn zet zich in om goede kwaliteit te leveren zodat kind en ouders naar tevredenheid kunnen terugkijken op de geboden coaching. Zij draagt er zorg voor zich te ontwikkelen om deze kwaliteit te blijven waarborgen. Dit doet zij door zich aan te sluiten bij de beroepsvereniging Adiona. Daarnaast zorgt ze ervoor dat zich te ontwikkelen d.m.v. intervisie- bijeenkomsten en scholing/studie.

Zonnebloem

De foto hierboven is niet voor niets een zonnebloem. En niet zomaar een, het is een oranje gekleurde zonnebloem. Deze bloem staat voor mij symbool voor verschillende aspecten die mooi samenvallen binnen deze foto.

Kleur
Het out- of- the- box – denken of zijn, hebben mij altijd al aangesproken. Dit komt naar voren in mijn leven op verschillende manieren. Ik ben mij hier in de loop der jaren steeds bewuster van geworden. Dit kan zijn in kleurige kleding, keuzes van vrienden, vrijheden in mijn werk, spelletjes met mijn kinderen. Dit betekent niet dat ik de regels niet volg. Zeker niet. Ik (h)erken het belang van het maken van afspraken, maar ervaar zelf als mens ook de behoefte om hier zelf kleur aan te geven.

Stralen
Ik heb meerdere bloemen waarvan ik hou, maar deze staat zeker wel in mijn top- 3. Deze bloem geeft mij het gevoel van stralen en geeft energie. Ik heb ook dagen dat ik minder lekker in mijn vel zit of vermoeid ben. Een vaas met een paar mooie zonnebloemen op tafel geeft mij energie. Om de dag aan te gaan of om verdrietige gebeurtenissen een plekje te geven. Dit brengt mij licht en ik haal hier kracht uit. In het volgende gedichtje staat het mooi omschreven

Kijk altijd naar de zonnebloem,
die keert zich naar het licht,
en heeft van alle bloemen het zonnigste gezicht.

En als het soms eens donker is,
zo’n grijze grauwe nacht.
Kijk dan weer naar die zonnebloem,
die geeft je nieuwe kracht.


Wat anderen zeggen…

Onze dochter van 10 jaar heeft een aantal coachingsgesprekken gehad.  Zij heeft hierin  geleerd om nee te zeggen, haar grenzen te stellen en over haar gevoel te praten. Zij heeft hierdoor een open houding gekregen en durft meer te bespreken en heeft meer  zelfvertrouwen gekregen. Karlijn is een prettige en lieve coach. Zij gaat in op de behoefte van het kind en op het tempo van het kind. Ook is er regelmatig contact geweest met Karlijn. Dat heb ik als zeer prettig ervaren. 
– Ramona-


Mijn indruk van Karlijn is dat ze al veel kennis en vaardigheden heeft. Ze legt de lat voor zichzelf hoog. Wil graag resultaat. Is een doener en wil zoveel mogelijk oefenen. Snapt hoe systeemgericht werken gaat en kan het toepassen.

– Ingrid, docent BGL-


Ik gun veel kinderen jou en jou veel kinderen om te coachen.
– Renate Hoen, supervisor BGL-